Ενημέρωση για Επιτροπή Ελέγχου

Share This Post

Σε συνέχεια της από 15ης Ιουλίου  2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, εκλέχθηκα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Enterprise Greece.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας (Audit Committee), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 84 του  του Ν. 4635/2019, λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4449/2017 (Α’ 7).

Βασική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εξωτερικά μέλη που στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (A’ 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της..

Ως μέλη της Επιτροπής με θητεία  ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της, ήτοι μέχρι την 24η.10.2024, έχουν εκλεγεί οι:

1. Ευάγγελος Νίκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων, Dialectica evan.nikas@gmail.com
2. Δρ. Ανδρέας Κουτούπης, Αναπληρωτή Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  andreas.koutoupis@knr.gr
3. Παναγιώτης Φράγκος, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου,  Υδρόγειος Ασφαλιστική  panagiotis.fragkos@gmail.com

Περισσότερα

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis