Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.

Με δέσμευση για ακεραιότητα και υπευθυνότητα, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει στα διοικητικά όργανα και στα ανώτερα στελέχη ως αντικειμενική πηγή ανεξάρτητων συμβούλων.

Τα Οφέλη σας

Να πετύχετε τους αντικειμενικούς σκοπούς της εταιρείας σας.

Διαφάνεια

Διαφάνεια στις δραστηριότητες & Λειτουργίες της εταιρείας.

Πληροφόρηση

Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση.

Διασφάλιση Λειτουργίας

Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εατιρείας και βελτιστοποίηση στόχων.

Αξιολόγηση

Αναγνώριση & αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών.

'Ελεγχοι Απάτης

Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή και παραπλάνησης.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών διοικητικών αναφορών.