Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται στις εταιρίες με στόχο την λειτουργική ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των Ιδιοκτητών – Μετόχων της και του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών. 

Με την εταιρική διακυβέρνηση καθιερώνεται ένα σύστημα ελέγχων και συστημάτων ασφαλείας οικονομικής , επιχειρησιακής και λειτουργικής φύσεως ώστε να είναι εφικτή η αύξηση της αξίας της εταιρείας και η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της.

Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες που καθορίζονται μέσω της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προαγωγή της εταιρικής αναγνώρισης και φήμης.