Δημιουργούμε Μελλοντικούς Επαγγελματίες

# Στοχεύουμε στο Μέλλον

Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου "ΕΛΙΝΕΣΕΕ"

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΛΙΝΕΣΕΕ) ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα και είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα (Local Chapter) του Διεθνούς Ινστιτούτου Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Institute Of Internal Controls – IIC – www.theiic.org) και συνδεδεμένο μέλος αυτού.

Αποτελούμε επαγγελματικό φορέα ο οποίος προάγει την εφαρμογή των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της επαγγελματικής εξειδίκευσης των επαγγελματιών του κλάδου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου της χώρας και η ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πεδίων στον κλάδο.

Εμπειρία - Δεξιότητες - Εξειδίκευση

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του “ΕΛΙΝΕΣΕΕ”, με χρόνια επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είναι έτοιμο να παρέχει στους ενεργούς και μελλοντικούς επαγγελματίες των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, τις απαραίτητες γνώσεις εμπειρίες και εξειδικεύσεις ώστε να αναπτυχθούν ως επιστήμονες στο χώρο αυτό

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Αναπτύσσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες των επαγγελματιών των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου μέσω πρακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εξειδίκευση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

Παρέχουμε επαγγελματική εξειδίκευση αξιολόγησης και ενίσχυσης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, βασιζόμενες στις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής και τα διεθνή πρότυπα

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση μέσω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αναπτύσσουμε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν με πληρότητα γνώσεις και εξειδικεύσεις μέσω πρακτικών εφαρμογών σε πραγματικές καταστάσεις της αγοράς.

Ανάπτυξη Συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Δημιουργούμε ισχυρές συνεργασίες με καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να μεταδώσουμε το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στους μελλοντικούς υποψηφίους.

Ανάπτυξη Ερευνητικής Δραστηριότητας

Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των εκπαιδευτών του ΕΛΙΝΕΣΕΕ, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες μας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα του Εσωτερικού Ελέγχου και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Θωράκιση της Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Ελεγκτών

Βασική μας επιδίωξη, είναι η ενίσχυση και η θωράκιση της επαγγελματικής δεοντολογίας των επαγγελματιών του κλάδου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Για το λόγο αυτό, όλα μας τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί προς την επίτευξη, με ηθικές πρακτικές, αυτού του σκοπού.

Χαρακτηριστικά Που μας Ξεχωρίζουν

Με υψηλό φρόνημα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας, και με γνώμονα την ανάπτυξη ισχυρών επαγγελματιών στον κλάδο των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, αναπτύσσουμε καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, μετουσιώνοντας την θεωρητική προσέγγιση σε πρακτική εφαρμογή. Όπλο μας, οι άνθρωποί μας (Επαγγελματικό – Ακαδημαϊκό προσωπικό).

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στο ΕΛΙΝΕΣΕΕ παρέχουμε σύγχρονα σεμιναριακά προγράμματα εκπαίδευσης με στόχο την διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου καθώς και την κάλυψη των κριτηρίων διατήρησης της επαγγελματικής τους ιδιότητας (CPEs).

Μακροχρόνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το μακροχρόνιο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί με στόχο την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο.

Σεμιναριακά Προγράμματα Εκπαίδευσης

Η διατήρηση της ποιότητας επαγγελματικής εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου πηγάζει μέσα από τις γνώσεις των ίδιων των επαγγελματιών του κλάδου. Εξερευνήστε τα σεμιναριακά μας προγράμματα

Πιστοποιήσεις

Σας στηρίζουμε σε κάθε σας επιλογή.

Η διεθνής πιστοποίηση Certified Controls Specialists (CCS) απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Δικλίδων Ελέγχου ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ενός οργανισμού.

Οι «κακοτεχνίες» ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε Φορείς/Οργανισμούς δεν είναι πλέον αποδεκτές, ούτε και οι κακώς σχεδιασμένες Δικλίδες Ελέγχου. Η ανάγκη για βελτιωμένες και πιο αξιόπιστες Δικλίδες Ελέγχου (Controls) απαιτεί αφοσιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι δεν αρκούνται μόνο στο να ελέγχουν ή να παρακολουθούν τις δικλείδες ελέγχου, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να τις σχεδιάζουν, να τις αξιολογούν και να τις διαχειρίζονται αποτελεσματικά.

 

Πιστοποίηση εξειδίκευσης στις δικλείδες (μέτρα) ελέγχου, μπορεί να λάβει το, προσωπικό λογιστηρίου, προσωπικό ασφαλείας δικτύου πληροφορικής, προσωπικό φυσικής ασφάλειας και πρόληψης απωλειών, αναλυτές συστημάτων και προγραμματιστές, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί και οποιοσδήποτε εμπλέκεται απευθείας στους τομείς ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Η διεθνής πιστοποίηση CICA (Certified Internal Controls Auditor), απευθύνεται στους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου ενός Οργανισμού όπως, Γενικοί Επιθεωρητές (General Inspectors), Μέλη Ελεγκτικών Επιτροπών (Audit Committee Members), Ορκωτοί Λογιστές (Chartered Accountants), Εσωτερικοί Ελεγκτές (Internal Auditors), Ελεγκτές Συμμόρφωσης (Compliance Auditors), Ελεγκτές Πληροφορικής (IT Auditors), Διαχειριστές Κινδύνων (Risk Managers), Σύμβουλοι (Consultants), Λογιστές (Accountants) κλπ.

Επίσης δύναται να πιστοποιούνται και μη ελεγκτές που έχουν την ευθύνη ελέγχου των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, να αξιολογούν την επάρκεια του και να διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση αυτού.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι σημαντικά τόσο για τους ανωτέρω επαγγελματίες όσο και για τους Φορείς/Οργανισμούς που εκπροσωπούν.

Επιβεβαιώνεται ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς.

  •  Αυξάνεται το επίπεδο εμπιστοσύνης του Εσωτερικού Ελεγκτή.
  •  Καθορίζεται η βασική γραμμή που ορίζει τις προσδοκίες ποιότητας και παραγωγικότητας του επαγγελματία.
  •  Καθιερώνεται ένα επίπεδο θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο του Εσωτερικού Ελέγχου

info@iicgreece.org

Μπορείτε να μας στείλετε στο email μας τις απορίες σας. Ένας αρμόδιος συνεργάτης θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.