Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Share This Post

Η εταιρεία μας KPS Group με την Αξιολογήτρια κ. Μαρία Σάββα ολοκλήρωσε επιτυχώς την 1η από αρκετές Αξιολογήσεις Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου που έχει αναλάβει στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020. Υπενθυμίζω ότι οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου είχαν προταθεί από τον υποφαινόμενο για την Προστασία των Επενδυτών από τον Μάρτιο του 2009 και στα πλαίσια της Διδακτορικής του Διατριβής μεταξύ αρκετών άλλων προτάσεων που καθυστέρησαν πάρα πολλά χρόνια να υλοποιηθούν –

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

επικοινωνήστε μαζί μας

koutoupis